Όλες οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες - Free Sunday
Όλες οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Όλες οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στο... στόχαστρο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, αν και η κυβέρνηση έκανε κάποιες υποχωρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50% εφαρμόζεται οριζόντια για όλους, περιορίζεται δραστικά η προσαύξηση λόγου τζίρου, ενώ ο κάθε επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημα, με την προϋπόθεση ότι θα δεχτεί φορολογικό έλεγχο. Πάντως, ο αριθμός των φορολογουμένων που αμφισβητεί το τεκμήριο διαβίωσης είναι περιορισμένος (κάτω από 50, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ), στοιχείο που δείχνει ότι δεν θα είναι πολλοί όσοι ρισκάρουν να αποδείξουν ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα και να δεχτούν τον έλεγχο της εφορίας.

Το τέλος επιτηδεύματος

Έτσι, το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται αρχικά από το 2024 κατά 50% για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ καταργείται εντός δύο ετών. Ειδικότερα, το τέλος επιτηδεύματος θα διαμορφωθεί από 650 ευρώ σε 325 ευρώ για όλους, ενώ για κάθε υποκατάστημα των φυσικών προσώπων το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται στα 300 ευρώ, από 600 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, όσοι επαγγελματίες φορολογηθούν για τα φετινά εισοδήματα με το τεκμήριο, θα πληρώσουν το 2024 μειωμένη κατά 50% προκαταβολή φόρου, υπολογιζόμενη πάνω στη διαφορά τεκμαρτού και δηλωθέντος κέρδους.

Το «μαχητό» τεκμήριο

Στο σχέδιο νόμου εισάγεται προς άρση αμφισβητήσεων ρητή πρόβλεψη ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής πέρα από τους λόγους που ισχύουν ήδη και που καθιστούν το τεκμήριο μαχητό (ασθένεια, ανωτέρα βία κ.λπ.).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές, προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

Το ύψος του τεκμηρίου

Επιπλέον, το ύψος του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής για τους ελεύθερους επαγγελματίες προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Για το ύψος του τζίρου, σύμφωνα με την τελική ρύθμιση, η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ στον οποίον ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα.

Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ όπου πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ - μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 25.000 ευρώ = 10.000 ευρώ). Επομένως, η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επί του ποσού των 10.000 ευρώ.

Μειωμένο τεκμήριο

Την ίδια στιγμή, μειωμένο, κατά 50%, τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής δικαιούνται:

α) Όσοι παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% (όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής).

β) Οι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα.

γ) Οι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

δ) Οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών.

Απαλλαγή

Οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Στρατιωτική θητεία
  • Φυλάκιση
  • Νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική
  • Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία
  • Εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
  • Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής επιχείρησής τους ή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματός του
  • Απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον.
  • Άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει στη φορολογική διοίκηση τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του.

Από την εφαρμογή του τεκμηρίου απαλλάσσονται πλήρως οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως 3 εργοδότες, καθώς και οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

Μέριμνα για τις εποχικές επιχειρήσεις

Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για εκείνες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες (εποχικές) όπου μπαίνουν χρονικοί περιορισμοί λειτουργίας εντός του φορολογικού έτους. Σε αυτές τις περιπτώσεις το τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται με δωδεκατημόρια, ανάλογα με τον πραγματικό χρόνο άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας.